معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری سمنان
ENGLISH
اهداف و وظايف معاونت
1. هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرحهاي زيربناي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي استان . 2
2. . بررسي و نظارت و ارزيابي مستمر بر تملك دارايي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها و طرح هاي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني .
3. نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرايي مربوطه بمنظور رفع موانع .
4. نظارت كلي بر طرح هاي عمراني و فني و اجراي نظام فني –اجرايي استان در چارچوب نظام فني –اجرايي كشور در استان .
5. انجام اقدامات لازم در زمينه تشكيل جلسات شوراي آب ، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب موارد .
6. بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران ، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آنها .
7. هدايت و نظارت بر ارگانهاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرح هاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي استان .
8. نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .
9. ارزشيابي اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعي و تجزيه و تحليل آنها و انعكاس به مسئولين ذيربط .
10. تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد دستگاهها و ارزشيابي آنها در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي آنها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي.
11. بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان بمنظور پيشبرد برنامه هاي عمراني و همچنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان .
12. مطالعه و بررسي وضع مناطق روستائي و شهري استان از نظر امكانات و تسهيلات رفاهي بمنظور شناخت نيازها و اولويت بندي آنها و پيگيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف .
13. تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همكاري با واحدهاي ذيربط در اين زمينه با وزارت كشور.
14. نظارت و پيگيري بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها بمنظور استفاده در توسعه و افزايش و بهره گيري از اين نوع برنامه ها .
15. هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني –اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط .
16. نظارت و اجراي روش هاي مناسب بمنظور ترويج و تشويق در بكارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاههاي اجرايي (دولتي) و غير دولتي .
17. بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران ، مشاوران و كارشناسان استان .
18. ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان .
19. نظارت بر پروژه هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف .
20. تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأييد.
21. مستند سازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .
22. برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاههاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام فني –اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .
23. اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه .
24. نظارت و بررسي اعتبارات شهرداري ها و هدايت و راهنمايي هاي لازم در اتخاذ روشهاي صحيح و رعايت اولويت در چارچوب طرح ها و برنامه ها .
25. نظارت ، بررسي و اظهار نظردر خصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد .
26. بررسي موقعيت مناطق شهري و روستايي استان بمنظور دستيابي به نيازهاي زيربنائي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيري لازم از طريق وزارت كشور .
27. انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات ، مجامع ، شوراها ، كميته ها ، كارگروه ها و كميسيون ها حسب مورد و همچنين در زمينه تشكيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات .
28. هدايت امكانات و نيروها بمنظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع دستگاههاي اجرايي استان .
29. پيگيري و اجراي وظايف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان .
30. مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تاسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پيگيري تأمين آنها برابر مقررات .
31. همكاري و تهيه و تدوين راهكارهاي لازم در امور مربوط به حوادث پيش بيني نشده با دستگاه هاي اجرايي مربوط .
32. عيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .
1395/01/10
آدرس پستي: سمنان - بلوار بسيج - استانداري سمنان   كدپستي استانداري: 3514799611   ايميل استانداري : ravabetomomi@ostan-sm.ir تلفن: 4-33443560-023   فكس: 33443507-023
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal